Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryckfriheten

vom 2. Dezember 1766

Original: WI ADOLPH FRIEDRICH med GUDS Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norige samt Hertig til Schlesswig Hollstein, &c. &c. Gjöre witterligit, At tå Wi eftersinnat then stora båtnad Allmänheten af en rättskaffens Skrifwe- och Tryckfrihet tilflyter, i thet en obehindrad inbördes uplysning uti hwarjehanda nyttiga ämnen, icke allenast länder til Wettenskapers och goda slögders upodling och utspridande, utan ock gifwer en hwar af Wåre trogne undersåtare ömnigare tilfälle, at thess bättre känna och wärdera et wisligen inrättadt Regeringssätt; Äfwen som ock thenna frihet bör anses för ett af the bästa hjelpemedel till Sedernas förbättring och Laglydnadens befrämjande, tå missbruk och olagligheter genom trycket blifwa för Allmänhetens ögon ådagalagde; Så hafwe Wi i Nåder funnit the förre i thetta mål gjorde författningar tarfwa then behöriga rättelse och förbättring, at all twetydighet och ett sådant twång, som med thet påsyftade ändamålet ej bestå kan, måge utur wägen rödjas. ...

Englische Übersetzung: His Majesty’s Gracious Ordinance Regarding the Freedom of Writing and of the Press. Issued in the Council Chamber, Stockholm, on 2 December 1766 Cum Gratia & Privilegio S:ae R:ae Maj:tis Printed at the Royal Press We, Adolf Fredrik, by the Grace of God King of Sweden and of Gothland and Wenden etc, etc, etc, heir to Norway and Duke of Schleswig, Holstein etc, etc, proclaim that we have given consideration to the great benefits a legal freedom of writing and of the press will bring to the public: unrestricted mutual information on all kinds of useful subjects not only promotes the development and spread of knowledge and practical crafts but also provides more numerous opportunities for all of Our loyal subjects better to know and appreciate a wise system of government. And since the press brings abuse and illegality to the notice of the public, its freedom may well be considered one of the best ways of improving morals and promoting obedience of the law. Thus we have found that earlier regulations on this topic are in need of correction and improvement in order to clear away ambiguity and the elements of coercion that are incompatible with their intended aims ...

Tryckfrihetsförordningen 1766 Original als eBook aus der Königlichen Bibliothek

Tryckfrihetsförordningen 1766 als Reinschrift

Tryckfrihetsförordningen 1766 in der englischen Übersetzung

 

article picture